ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ. προσκαλεί όλους τους ωφελούμενους προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ του Δήμου Μεγαρέων σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Πρόοδος Δράσης και Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης για Ατομικές Επιχειρήσεις και Κοιν.Σ.Επ.». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου στα Μέγαρα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν η εξέλιξη και η πρόοδος της Δράσης, καθώς και οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις  επιδότησης των ωφελουμένων μέσω νέου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Επιχειρηματική Ευκαιρία». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους για ίδρυση Ατομικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).

Η επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης, από 25.00 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Τα αντικείμενα των επιχειρήσεων πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να εμπίπτουν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Τουρισμός
  • Υγεία
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης www.edekodi-megara.gr.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ – Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων υλοποιεί την Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).